ย้อนกลับ
บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
3 เมษายน 2566 เวลา 10:09:00 น.
237 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในหัวข้อ "มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหนน้าที่รัฐ: การบังคับใช้และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" โดย คุณอรทัย พิบูลอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5 เป็นวิทยากรพร้อมรับฟังการถ่ายทอด นโยบาย No Gift Policy แนวปฏิบัติงานด้านจริยธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เอื้อเฟื้อภาพประกอบโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต