ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตให้การต้อนรับ ม.บูรพา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและระบบคลังหน่วยกิต ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เมษายน 2566 เวลา 10:18:00 น.
55 การรับชม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและระบบคลังหน่วยกิตของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้อง ณ ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียน
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต