ย้อนกลับ
CMU Lifelong ต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์และ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต
25 เมษายน 2566 เวลา 10:30:00 น.
177 การรับชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองมหาวิทยาลัย  ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและระบบคลังหน่วยกิตของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้อง ณ ห้อง EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต