ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนหลักสูตร์ระยะสั้นออนไลน์เพื่อสร้างและเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร DATA Science)
9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:59:55 น.
100 การรับชม