ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น "องค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่" ประจำปี 2566
30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:49:00 น.
33 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น "องค์กรเครือข่ายดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต