ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:42:38 น.
38 การรับชม