ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:58:51 น.
34 การรับชม