ย้อนกลับ
CMU Lifelong ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Workshop ออกแบบกิจกรรมผ่านจิตวิทยาเชิงบวก รุ่นที่ 1 ให้กับผู้แทนนักศึกษา มช.
25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:52:00 น.
105 การรับชม

Workshop การออกแบบกิจกรรมผ่านจิตวิทยาเชิงบวก รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 และ 22-23 ก.ค.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย Workshop ครั้งนี้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นการอบรมในหัวข้อ "แอบบอก…ชีวิต : ส่งเสียงกระซิบให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" โดยวิทยากรจากบริษัท ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รอบที่  2 อบรมหัวข้อ “ทักษะกระบวนกรและการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” (Active Learning & Facilitator Workshop) โดยวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้แทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและคณะต่างๆ รวมถึงนักศึกษาที่สนใจเช้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน

สำหรับ Workshop การออกแบบกิจกรรมผ่านจิตวิทยาเชิงบวก รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษาและวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ ให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบท ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต