ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต คว้ารางวัล CMU-ITA AWARD ประจำปี 25566 สำหรับส่วนงานที่มีผลการประเมินระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
8 กันยายน 2566 เวลา 13:32:00 น.
31 การรับชม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับผลการประเมินสูงสุด (ระดับ A :89.94 คะแนน)จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2566" (CMU-ITA AWARD 2023) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต