ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
26 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น.
514 การรับชม

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงโค้ดดิ้ง โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP) ตามรายละเอียดดังแนบ

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต