ย้อนกลับ
CMU LIFELONG เปิดค่าย STEM CODING เตรียมความพร้อมปั้นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:34:00 น.
215 การรับชม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 (ค่าย STEM CODING) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 โดยมีนักเรียนและครูชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 โรงเรียน

โครงการ STEM CODING หรือ การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ หรือค่าย STEM CODING ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส เป็นหัวหน้าโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงโค้ดดิ้ง โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ

ทั้งนี้ ค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP) โดยจะมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือจำนวน 20 แห่งเข้าร่วมการอบรม

 
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต