ย้อนกลับ
CMU LIFELONG มุ่งส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เดินหน้าสานต่อค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ บพค.
17 ตุลาคม 2566 เวลา 15:57:00 น.
208 การรับชม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิด ค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือโครงการวิจัยสะเต็มโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 2 โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก 9 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 20 แห่ง

โครงการ STEM CODING คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยการใช้กรอบการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส เป็นหัวหน้าโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ

สำหรับ ค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 นี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ เรียนรู้สะเต็มโค้ดดิ้งแบบ all in one จากพื้นฐานจนไปสู่การสร้างโครงการนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้ บอร์ดสมองกล Gogo Board โดยวิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ค่าย STEM CODING รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (CMU STeP)

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต