ย้อนกลับ
CMU LIFELONG ร่วมแนะแนวหลักสูตร "เรียนร่วม มช."ให้กับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศ ในงานสัมนา CMU Insight for The Future
8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:19:00 น.
50 การรับชม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30น. ที่ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G1 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ขึ้นกล่าวแนะแนวให้ความรู้เรื่องหลักสูตรเรียนร่วม มช.เพื่อการเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่คณะในฝัน ให้กับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากทั่วประเทศในงานสัมนาสัมมนา CMU Insight for The Future ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขัน ฉัททันต์เกมส์ X CMU Insight for The Future โดยในการสัมนาครั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนร่วม มช.พร้อมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตกับโรงเรียนมัธยมในการนำหลักสูตรเรียนร่วม มช.เข้าไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต