ย้อนกลับ
CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021
12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30:00 น.
41 การรับชม

CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021 
13-14 และ 20-21 พ.ย. 2564 นี้ ในรูปแบบออนไลน์ 
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021 ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 และ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar และ Facebook Live มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
.
CMU Open House Online 2021 เป็นเวทีสำคัญที่จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
.
โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้เข้าร่วมพูดคุยในห้วข้อ - “เรียนออนไลน์ ไม่มีเบื่อ ในยุค Next Normal” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ (คณะวิทยาศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส (คณะศึกษาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ตลอดทั้ง 4 วันกิจกรรม
.
>>>> รายละเอียดกิจกรรม <<<<
วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม CMU Open House Online 2021 และถ่ายทอดสดจากเวทีกลาง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ดังนี้
.
- “ทิศทางในอนาคต สู่การเป็นลูกช้าง มช. ยุค New Normal”
โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
- “เส้นทางการรับเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปี 2565”
โดย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
- “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ 3 กลุ่มสาขาวิชา”
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( 15 คณะ/วิทยาลัย)
.
- “เรียนออนไลน์ ไม่มีเบื่อ ในยุค Next Normal”
โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ (คณะวิทยาศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส (คณะศึกษาศาสตร์)
.
- “To Be Master @ CMU”
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
.
วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม “คลุกวงใน ... เปิดบ้าน มช.” เพื่อแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากเวที 7 คณะ ได้แก่
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะการสื่อสารมวลชน
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต