ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องเกษียณมีดี ในงานกิจกรรมคนไทยมีดี เฟสติวัล 2023
7 ธันวาคม 2566 เวลา 09:22:00 น.
47 การรับชม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยอาคาร 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องเกษียณมีดี โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเปิดการประชุม พร้อมดัวย คุณศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้นำเสนอแผนการพัฒนาสังคมสูงวัยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวกล่าวนำเสนอทิศทางการดำเนินโครงการเกษียณมีดี โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนกว่า 8หน่วยงาน

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต