ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่นสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566"
14 ธันวาคม 2566 เวลา 08:59:00 น.
54 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่นสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566" โดยมี รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

โครงการ “เกษียณมีดี” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขยายฐานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยไทยไปกว่า 25,000 คนใน 70 จังหวัดจากทุกภูมิภาคทั่วไทย ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงวัยในชุมชน ตอกย้ำความสำเร็จของ มช. ในการเป็นสถาบันชั้นนำที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) สำหรับคนทุกช่วงวัยในสังคมไทย และการสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพและงานบริการวิชาการรับใช้สังคม

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต