ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโค้ดดิ้ง
7 มกราคม 2567 เวลา 10:30:00 น.
798 การรับชม

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความเหมาะสมจากการส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มุ่งพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิดการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และโค้ดดิ้ง จำนวน 3 โรงเรียน ตามรายละเอียดดังแนบ

หมายเหตุ : ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินของทางโครงการฯ และถือเป็นที่สุดแล้ว ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต