ย้อนกลับ
CMU Lifelong คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 โชว์ศักยภาพองค์กรผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรและดำเนินกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024
9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:27:00 น.
54 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 ระดับ Digital Champion จากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่างๆ โดยมี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกในระดับ Digital Champion (มีคะแนนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสูงมาก) จากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่างๆ อาทิ “เกษียณมีดี” ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย “Advocate” หลักสูตรพัฒนาผู้นำชุมชนต้นแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ “EdSociate” ชุมชนการเรียนรู้แบบ Webinar สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง “Skills4Life” หลักสูตรออนไลน์เพื่อฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต