ย้อนกลับ
รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Digital Marketing เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา
4 มีนาคม 2567 เวลา 09:30:00 น.
1584 การรับชม

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดออนไลน์ งานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 9 เดือน

ขอบเขตการทำงาน

 1. บริหารจัดการ Social Media

            1.1 วางแผนและควบคุม Online Content Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาให้มีประสิทธิภาพ

            1.2 ดูแลช่องทาง Facebook / TikTok/ YouTube ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ในด้านการผลิตเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Engagement กับผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย

            1.3 ควบคุม วางแผน และบริหารงบประมาณด้านการโฆษณา

            1.4 วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล (Analytics) สื่อ Social Media เพื่อปรับกลยุทธ์และปรับปรุง Content ให้มีประสิทธิภาพ

            1.5 วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เพื่อคิด Strategy และจัดทำ Promotion Campaign หรือ กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

 1. งานด้านข้อมูลการตลาด และงานด้าน Marketing Technology

            2.1 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น ยอดขาย Website Transaction, Online & Website KPIs, Online Indicators ต่าง ๆ เป็นต้น

            2.2 วิเคราะห์สถิติ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการตลาด

            2.3 พัฒนาระบบ Customer Data Platform เครื่องมือด้านการตลาดอื่น ๆ ของวิทยาลัย เช่น Chatbot, Social Listening Tools ติดตามแนวโน้มการตลาดเทรนด์ใหม่ๆและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า

 1. ประสานงานด้านการตลาดออนไลน์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

            3.1 ประสานงานกับ Agency ทั้งการทำงานโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ Production และการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์

            3.2 ประสานงานกับซัพพลาย์เออร์ที่เกี่ยวข้อง ฝ่าย Graphic Design เพื่อเตรียม Content Material และ Creative Artwork ต่างๆ สำหรับ Campaign ของแต่ละเดือน

            3.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

            3.4 ประสานงาน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การโฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการดำเนินงานทางการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ปี
 2. มีความเข้าใจในเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์หลายประเภท เช่น Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Line OA, Instagram, Linkedin และมีความเข้าใจการนำเสนอคอนเทนต์ในแต่ละ Platform ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัด รายงาน และแนวโน้มของผู้บริโภค และแปลข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ
 4. สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
 6. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง chenchira.tac@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 3. สอบข้อเขียนเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ lifelong.cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต