ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) หลักสูตร เสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2564 เวลา 17:06:02 น.
63 การรับชม