ย้อนกลับ
มช. รับมอบ “Smart City Thailand“ รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ CMU Lifelong หนุนด้านพลเมืองอัจฉริยะ Smart People
4 มกราคม 2565 เวลา 08:30:00 น.
88 การรับชม

มช. รับมอบ Smart City Thailand 
รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ”
1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ
CMU Lifelong หนุนด้านพลเมืองอัจฉริยะ Smart People 
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ทำการรับมอบตราสัญลักษณ์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
CMU Smart City เมืองต้นแบบด้าน Smart City เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง โดยการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ บูรณาการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง พร้อมเผยแพร่ส่งมอบให้แก่สาธารณะ เพื่อพัฒนาคนส่งเสริมและสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีมติให้ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน"
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้าน คือ Smart Environment/ Smart Energy/ Smart Economy/ Smart Governance/ Smart Mobility/ Smart Living และ Smart People
.
โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต หรือ CMU School of Lifelong Education มีส่วนในการสนับสนุนด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เพื่อเป็นช่องทางการศึกษาตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนววิถีใหม่ โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าการดำเนินการ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน" จะเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองยั่งยืนให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนรอบข้างให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
.
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต