ย้อนกลับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
27 มีนาคม 2567 เวลา 18:00:00 น.
128 การรับชม

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างตามโครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะ
ด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (ภายใต้ Agenda 7) ตำแหน่ง
นักทดสอบเว็บระบบและวิเคราะห์ข้อมูล https://www.lifelong.cmu.ac.th/ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,500 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต