ย้อนกลับ
บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมรับฟังนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
4 มีนาคม 2567 เวลา 15:44:00 น.
114 การรับชม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางปรัศนี สินพิมลบูรณ์ เลขานุการวิทยาลัย นำการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัด ในประเด็นต่างๆดังนี้          

  1. แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
  2. แนวทางการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
  3. แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา การเดินทางไปปฏิบัติงาน และการชดใช้เงินยืมทดรองจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
  4. แนวทางประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา การเดินทางไปปฏิบัติงาน

โดยผู้บริหารได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นนโยบายที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านการเงิน ความเชื่อมั่นขององค์กร ซึ่งการมอบนโยบายในการปฏิบัติตามจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้กับบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านความซื่อสัตย์
ความเป็นธรรม ความเคารพ และความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนของการดำเนินงาน ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นต่อหลักการและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ทำให้องค์กรมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อถือให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรทำให้องค์กรมีความเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต