ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดสัมมนา "จับกระแส การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ดึงคณาจารย์จากส่วนงานใน มช. ร่วมวงสนทนาแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการเปิดหลักสูตรผ่าน Lifelong
29 มีนาคม 2567 เวลา 18:00:00 น.
43 การรับชม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาหัวข้อ "ทิศทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต"
 
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อ “ก้าวต่อไปของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ "คณะกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทิศทาง โอกาส ความคาดหวัง และความท้าทาย" โดยคณาจารย์จากคณะต่างๆที่มีประสบการณ์ผลิตหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มของ CMU Lifelong
 
สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเปิดหลักสูตรกับ CMU Lifelong ปิดท้ายด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Key to Understand Customer Segmentation : เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร” โดย คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ วิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ให้เกียรติแนะนำเทคนิคการออกแบบกลยุทธ์การตลาด ด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
 
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งต่อให้กับสังคม พร้อมกับสนับสนุนคณาจารย์จากทุกคณะในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แพลตฟอร์มของ CMU Lifelong ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้เรียนอยู่ในระบบกว่าสองแสนคน
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต