ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) หลักสูตร เสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2564 เวลา 16:49:56 น.
46 การรับชม