ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ
27 เมษายน 2565 เวลา 16:49:09 น.
49 การรับชม