ย้อนกลับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)
28 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น.
72 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้ให้ความรู้พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกฝ่ายเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง EZ Active Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00น.

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานของบุคลากร
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามแนวทางดังนี้

  1. ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
  2. ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

ในกรณีที่จำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพร
ผ่านสื่อออนไลน์แทน

 

AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต