ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนหลักสูตร์ระยะสั้นออนไลน์เพื่อสร้างและเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร DATA Science ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2564 เวลา 17:06:14 น.
31 การรับชม