ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (MOOC) หลักสูตร เสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑)
9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:59:50 น.
99 การรับชม