ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2565 เวลา 15:38:26 น.
52 การรับชม