ย้อนกลับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Skills4Life : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย จำนวน 1 รายการ
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:23:07 น.
40 การรับชม