ย้อนกลับ
รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา
6 มีนาคม 2567 เวลา 16:00:00 น.
349 การรับชม

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อัตราเงินเดือน 21,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 9 เดือน

ขอบเขตการทำงาน

 1. บริหารจัดการโครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

       1.1 สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์พันธมิตรภายในมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สร้างหลักสูตร ทั้งในฐานะกลุ่มเป้าหมายและพันธมิตร

       1.2 วางแผนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบสื่อและผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

       1.3 ประสานงานร่วมกับส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและส่วนงานภายนอกที่มีศักยภาพในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

       1.4 รับผิดชอบงานเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานโครงการ

       1.5 บริหารจัดการงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายโครงการ

       1.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการฯ

 

 1. รับผิดชอบเอกสารหลักสูตร/และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

       2.1 ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามเอกสารหลักสูตรให้มีความถูกต้องและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด

       2.2 ตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนการออนไลน์ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่ผู้สร้างหลักสูตรและวิทยาลัยฯ กำหนด

       2.3 ดูแลการนำเข้าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบการเรียนออนไลน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 

 1. บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่สนใจสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

      3.1 บริหารจัดการลูกค้าตลอดกระบวนการสมัครจนสิ้นสุดการเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

      3.2 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

      3.3 จัดการและตอบคำถามและข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. มีความเข้าใจในการจัดการพัฒนากระบวนวิชาและหลักสูตร กระบวนวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
 3. สามารถประสานงานร่วมกับส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและส่วนงานภายนอกได้
 4. สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
 6. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

 

กระบวนการรับสมัคร

 1. ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ (Resume) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายัง chenchira.tac@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ cmu.ac.th
 3. สอบข้อเขียนเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 00 – 16.00 น. ณ EZ Active Learning Classroom 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ cmu.ac.th
 5. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ cmu.ac.th
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต